Informácie pre žiadateľov - 1. výzva

Komu je určený Program Štipendium SAV?

Vedeckým pracovníkom do 40 rokov pracujúcim/študujúcim v zahraničí min. 2 roky, pričom tento pobyt skončil maximálne 6 mesiacov pred dátumom podávania prihlášky alebo stále trvá a ktorým od získania PhD. uplynuli v čase podania prihlášky minimálne 3 roky.

Aký je ročný rozpočet programu?

Max. ročná výška rozpočtu je 140 000 €. Od tejto výšky sa odvíja aj možný počet financovaných projektov.

Aký je max. rozpočet jedného projektu a čo všetko z neho môže byť financované?

Max. výška financií pridelených na jeden projekt je 40 000 €/rok. Z tohto je hradená mzda a zákonné odvody pracovníka, príp. členov jeho tímu, ako aj bežné náklady vedeckého projektu v max. výške 15 000 €/rok.

Aký charakter bude mať pobyt úspešného žiadateľa na pracovisku SAV?

Pracovisko SAV uzavrie s úspešným žiadateľom pracovnú zmluvu na dobu určitú (na dobu riešenia projektu; max. v trvaní 4 rokov).

Aké sú hodnotiace kritériá?

Primárnymi kritériami sú excelentnosť žiadateľa a predkladaného projektu, ako aj schopnosť a možnosť dofinancovať projekt z iných zdrojov. Konkrétne kritériá hodnotenia spolu s ich váhovaním sú uvedené v Prílohe Pravidiel Programu Štipendium SAV pre hodnotiteľov.

Aký je hodnotiaci proces prihlášky?

Prihláška je hodnotená v dvojkolovom hodnotiacom procese, pričom v prvom kole je hodnotené splnenie formálnych požiadaviek a v druhom kole sa prihláške prideľujú traja nezávislí hodnotitelia, ktorí na základe hodnotiacich kritérií vypracujú hodnotiaci protokol. Tieto protokoly sú následne prerokované v hodnotiacich komisiách, jednotlivým prihláškam sa pridelí počet bodov a určí sa ich poradie.

Kedy budú známe výsledky hodnotenia?

Výsledky prvého kola hodnotenia budú známe po 30.4.2013 a výsledky druhého kola budú zverejnené medzi 15.6.-1.7.2013.